P O L S K I      Z W I ˇ Z E K      D Z I A Ł K O W C Ó W
O k r ę g o w y     Z a r z ± d
w    K a l i s z u

ul. 3 – go Maja 3     62-800 Kalisz     tel. / fax. 627575200  
 

1.Okręgowa Rada i Zarz±d
2.Okręgowa Komisja Rewizyjna